Regulamin korzystania z serwisu „PATERinfo.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu PATERinfo.pl, jest Zakład Genetyki Sądowej sp. z o.o. z siedzibą w  Józefowie, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 14/2, KRS: 0000308323, NIP: 55321965784, REGON: 141411610, tel/fax 22 789 85 06, e-mail: info@dna-zgs.pl, adres korespondencyjny: ul. Andrzeja Sołtana 7, budynek 14A, 05-400 Otwock.
 2. ZGS powołał Inspektora Ochrony Danych – Piotra Kuźniara, z którym można kontaktować się listownie na adres siedziby ZGS lub pod adresem e-mail biuro@dna-zgs.pl.
 3. ZGS jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym RODO. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wraz z polityką cookies znajdują się odrębnym dokumencie pn. ,Polityka Prywatności oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 4. Korzystając ze stron serwisu PATERinfo.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Zakład Genetyki Sądowej sp. z o.o. z siedzibą w  Józefowie, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 14/2, KRS: 0000308323, NIP: 55321965784, REGON: 141411610, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami („Regulamin”), ponieważ określają one podstawę, na której zapewnimy Użytkownikowi dostęp do Witryny oraz korzystanie z towarów i usług za pośrednictwem Witryny. Korzystając z Witryny i usług, Użytkownik zgadza się na Warunki wynikające z jej postanowień.
 6. Niniejszy Regulamin jest prawnym odpowiednikiem podpisanej, sporządzonej na piśmie umowy zawartej między użytkownikiem a ZGS.
 7. Serwis może zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny.

§2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. regulamin – Regulamin korzystania z serwisu PATERinfo.pl, do którego dostęp znajduje się w podstronie.
 2. ZGS – Zakład Genetyki Sądowej sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 14/2, KRS: 0000308323, NIP: 55321965784, REGON: 141411610, tel./fax 22 789 85 06, e-mail: info@dna-zgs.pl

 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez ZGS na stronie https://paterinfo.pl, stanowiący narzędzie, umożliwiające zapoznawanie się z ofertami usług i badań laboratoryjnych prowadzonych przez ZGS, w szczególności badań, genetycznych oraz kryminalistycznych;

 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu;

 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prezentowane w serwisie dotyczące w szczególności szeroko rozumianej tematyki diagnostyki laboratoryjnej oraz zdrowotnej;

 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez ZGS wobec których istnieje możliwość złożenia za pośrednictwem serwisu zamówienia na wykonanie badania, czy też testów lub dostarczenie zestawów wskazanych w treści serwisu. W szczególności są to usługi o których mowa w §3 ust. 2 regulaminu;

 7. Klient – użytkownik który zawarł z ZGS ważną umowę o świadczenie usług dostępnych w serwisie;

 8. Zestaw – narzędzia i próbki służące do pobrania materiału genetycznego niezbędnego do wykonania usługi na rzecz klienta.

§3 Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez serwis www.paterinfo.pl.
 2. Serwis jest platformą umożliwiającą złożenie za jego pośrednictwem zamówienia usług, które po dokonaniu dodatkowych ustaleń daje możliwość zamówienia usługi wykonania badań genetycznych w następującym zakresie:
  – Test na ojcostwo i pokrewieństwo
  – Test na ojcostwo z mikrośladu
  – Test na zdradę
 3. Usługi wskazane w ust. 2 zostały szczegółowo rozpisane w przyporządkowanych do nich zakładkach zaprezentowanych w serwisie.

 4. Ceny badań wskazane w serwisie ZGS zawierają podatek VAT i podawane są w złotych.

 5. ZGS zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach badań. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§4 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Platforma PATERinfo.pl pozwala na korzystanie z następujących towarów i usług:

– Użytkownik może zakupić badania genetyczne DNA, które zostaną mu dostarczone w jednej z następujących form: w formie drukowanej, w postaci PDF lub cyfrowej, w zależności od wybranego testu.

– Użytkownik wybiera rodzaj testu genetycznego oraz potrzebną mu liczbę produktów i dodaje je do koszyka. Dodanie produktu do koszyka nie zobowiązuje do zakupu, ponieważ zawsze można go później usunąć. Po wybraniu wszystkich wymaganych produktów użytkownik powinien przejść do kasy i zapłacić za zakupy, postępując zgodnie z prostymi instrukcjami podanymi na stronie.

– Użytkownik powinien dopilnować, aby do zamówienia zostały dołączone następujące informacje, ponieważ realizacja zamówienia będzie bez nich niemożliwa:

(a) imię i nazwisko,

(b) adres e-mail,

(c) numer telefonu do kontaktu,

(d) adres do faktury,

(e) adres dostawy zestawu do pobierania próbek (nie musi być taki sam jak adres do faktury), przy czym zakładamy, że adres dostawy jest adresem, z którego próbka zostanie do nas odesłana, każda z próbek powinna być oznaczona zgodnie z instrukcją wskazaną na stronie serwisu PATERinfo.pl [ZGS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznaczenie próbek przesłanych do badań]

(f) zamawiane produkty.

§5

 1. Wszystkie zamówienia wymagają akceptacji ZGS.
 2. Po otrzymaniu zamówienia dołożymy wszelkich starań, aby potwierdzić jego szczegóły na stronie internetowej,  po czym kopia zamówienia zostanie przesłana użytkownikowi pocztą elektroniczną.

§6 Dostawa zestawów do pobierania próbek

 1. Dostarczenie zamówionych zestawów do pobierania próbek nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych. Możliwe są jednak opóźnienia z niezależnych od serwisu lub nieprzewidzianych przyczyn.
 2. Opłaty za dostawę dotyczące zakupów dokonanych przez użytkownika podane zostały w Serwisie.
 3. Jeśli zestaw do pobierania próbek nie dotrze w określonym powyżej terminie, prosimy o kontakt pod adresem info@dna-zgs.pl i podanie numeru zamówienia otrzymanego po zakończeniu procesu płatności.
 4. Po otrzymaniu płatności wystawiamy fakturę zaliczkową w naszym systemie wewnętrznym. Jeśli użytkownik chciałby ją otrzymać, prosimy o przesłanie nam takiej prośby e-mailem. Po zakończeniu analizy wystawiamy fakturę za zakup i wykonane przez nas usługi, a następnie wysyłamy ją do użytkownika wraz z wynikami.
 5. Po otrzymaniu zestawu do pobierania próbek należy postępować zgodnie z instrukcjami, a następnie odesłać go do nas w tym samym dniu, w którym pobrano próbkę. Odesłanie próbki z opóźnieniem zwiększa ryzyko niepowodzenia testu.

§7 Wyniki badań

 1. Czas realizacji badań i dostarczenia wyników jest ściśle określony. Stanowi on jednak niewiążącą wskazówkę i nie stanowi „istoty stosunku umownego”. Jeśli użytkownik nie otrzyma od nas wyników w ciągu 30 dni od odbioru przez nas próbki zdatnej do badania oraz o ile nie ustalimy z użytkownikiem inaczej, użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy, a umowa zostanie anulowana.
 2. Wyniki badania zostaną dostarczone użytkownikowi w formacie PDF, cyfrowym lub drukowanym, zaś użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich zabezpieczenie i ochronę. Użytkownik/ odbiorca badań jest odpowiedzialny we własnym zakresie aby nie zostały one wykorzystane przeciwko jego interesowi.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na to, że usługi mogą podlegać każdorazowo zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Ze względu na ciągłe zmiany w nauce użytkownik zgadza się na to, że możemy zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia na rzecz użytkownika niektórych usług (lub funkcji w ramach poszczególnych usług) bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Raport z wynikami dostarczymy użytkownikowi poprzez przesłanie mu e-maila z zaproszeniem do zalogowania się do Platformy. Udostępnienie raportu wyników online i wysłanie e-maila stanowi pełną realizację naszych usług.

§8 Oświadczenia Użytkownika

Uzyskując dostęp do naszych usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, co następuje:

 1. Jeżeli dostarczam próbkę biologiczną lub uzyskuję dostęp do moich danych genetycznych, oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią w świetle prawa kraju, w którym mieszka;
 2. Oświadczam, że dostarczona próbka stanowi mój materiał biologiczny, jeżeli akceptuję niniejszy Regulamin w imieniu innej osoby, od której posiadam prawne upoważnienie, oświadczam, że dostarczona próbka należy do tej osoby oraz że posiadam prawne upoważnienie do działania w jej imieniu.
 3. Jeżeli dostarczam mój materiał genetyczny, potwierdzam, że działanie to nie podlega żadnemu zakazowi lub ograniczeniu wywozowemu w państwie, w którym mieszkam. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie dostarczone przeze mnie próbki śliny oraz uzyskane z nich informacje mogą być przekazywane i/lub przetwarzane poza krajem, w którym mieszkam;
 4. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikające z udostępniania innym informacji o moich wynikach oraz informacji podawanych przeze mnie w witrynie.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie moje dane osobowe będą przechowywane w oddzielnych bazach danych i będą przetwarzane w sposób określony w Polityce Prywatności firmy.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że dostarczając próbkę, zlecając analizę informacji genetycznych, uzyskując dostęp do swoich informacji genetycznych lub dostarczając informacji o sobie, nie mam żadnych praw własności ani innych praw do jakichkolwiek badań lub produktów, które mogą zostać opracowane przez ZGS lub jej partnerów. Rozumiem, że nie będę w żaden sposób czerpać korzyści z badań naukowych lub produktów wynikających z moich informacji genetycznych lub podanych przeze mnie informacji (kwestionariusz stylu życia, pomiary ciała).
 7. W przypadku złamania przeze mnie w świetle prawa krajowego któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub naruszenia w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu ZGS ma prawo do zamknięcia mojego konta i odmowy dalszego świadczenia usług na moją rzecz.
 8. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za przesłanie próbek materiału genetycznego pozyskanego w sposób niezgodny z prawem.

§9 Oświadczenia Użytkownika

 1. ZGS może ujawnić Dane osobowe użytkownika innym podmiotom w uzasadnionych celach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, ZGS może ujawnić dane osobowe użytkownika:
  a) użytkownikowi oraz, w stosownych przypadkach, członkom rodziny użytkownika lub jego upoważnionemu przedstawicielowi prawnemu;
  b) lekarzowi użytkownika (w stosownych przypadkach);
  c) zewnętrznym podmiotom przetwarzającym (np. dostawcom usług płatniczych, firmom spedycyjnym, naukowcom, instytucjom opieki zdrowotnej i/lub laboratoriom); instytucje opieki zdrowotnej i/lub laboratoria mogą wykorzystywać dane kliniczne i wyniki badań użytkownika do celów związanych ze świadczeniem i poprawą jakości usług, dla celów badawczych oraz dla celów oceny usługi;
  d) dostawcom usług internetowych (np. przechowywanie w chmurze, usługi agregacji danych, marketing ukierunkowany);
  e) w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami.
  f) Wszystkim właściwym podmiotom dla celów zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania nielegalnej działalności, która może narazić nas na odpowiedzialność prawną lub koszty, w celu egzekwowania zasad obowiązujących w naszych witrynach internetowych.
 2. Niewykorzystany materiał badawczy może być istotny do dalszych badań i nowych ustaleń. Może być również wykorzystany w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na zamówienie innych testów z naszej oferty (nie ma potrzeby ponownego pobierania próbek). ZGS będzie przechowywała niewykorzystany materiał i wykorzysta pozostały materiał testowy na potrzeby badań w poszukiwaniu nowych informacji/ustaleń (np. odkrycia roli nowych wariantów genetycznych), zapewnienia jakości i śledzenia wyników na bieżąco poza okresem badania.

 3. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez ZGS wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych ZGS jest uprawnione do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.

§10 Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

 1. ZGS nie składa oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, że Serwis lub serwer, na którym wyniki są udostępnione, będą kompatybilne ze sprzętem użytkownika lub wolne od wad, w tym między innymi od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakażenie wirusem komputerowym, błąd oprogramowania, manipulację, nieupoważniony dostęp, ingerencję, zmianę wykorzystania, oszustwo, kradzież, awarię techniczną, błąd, pominięcie, zakłócenie, usunięcie, wadę, opóźnienie lub jakiekolwiek zdarzenie niezależne od nas, które powoduje zakłócenie lub ma negatywny wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość i integralność lub właściwe działanie jakiegokolwiek aspektu Witryny lub sprzętu użytkownika.
 2. Podejmiemy niezbędne działania w celu zapewnienia stałej gotowości Serwisu do działania. Ze względu na charakter usług interaktywnych i ogólnie Internetu, nie możemy jednak zagwarantować, że Platforma będzie wolna od opóźnień, przerw lub błędów, a dostęp do nich może zostać zawieszony (przez nas lub z przyczyn zewnętrznych) tymczasowo i/lub bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostępności Serwisu (związane z procesami wewnętrznymi lub innymi przyczynami).
 3. W rzadkich przypadkach zdarza się, że uzyskanie jednoznacznych informacji dla konkretnej analizowanej próbki nie jest możliwe z przyczyn biologicznych lub technicznych. Oznacza to, że wykryty sygnał ma tak niską jakość, że nie można stwierdzić ze 100% pewnością, jaki jest wynik. Jeżeli uzyskane wyniki nie były rozstrzygające z różnych przyczyn, konieczne jest pobranie kolejnej próbki w celu poszerzenia zbioru danych do dalszej analizy. Do powtórzenia testu konieczne jest przekazanie dodatkowej próbki i dodatkowe 30 dni kalendarzowych na dostarczenie wyników. Ponowne pobranie próbek odbywa się bez dodatkowych opłat.
 4. Jeżeli nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie, wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w odniesieniu do Serwisu lub zawartych na nich informacji są niniejszym wykluczone w najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 5. Należy pamiętać, że żadne ograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszym Regulaminie nie mają wpływu na jakiekolwiek uprawnienia ustawowe przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi.

§11

 1. Celem zamówienia usługi udostępnionej za pośrednictwem serwisu, należy dokonać wyboru usługi poprzez kliknięcie w znacznik „do koszyka”. W przypadku zakupu jednej usługi celem przejścia do informacji na temat zamówienia należy wybrać opcję „przejdź do koszyka”, natomiast w przypadku woli kontynuowania wyboru usług należy wybrać opcję „kontynuuj zakupy”.
 2. W przypadku wybrania opcji „przejdź do koszyka” lub kliknięcie bezpośrednio w logo koszyka znajdujące się w prawym górnym rogu serwisu, użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji zamówionej usługi i wyboru:
  1) miejsca dostawy – poprzez wskazanie kraju dostawy;
  2) sposobu dostawy – poprzez wybranie jednego z dostępnych w chwili dokonania zamówienia przewoźników;
  3) wyboru sposobu płatności poprzez wybranie jednego z dostępnych w chwili dokonania zamówienia sposobów płatności a następnie wybrania opcji „do kasy”, lub w przypadku woli kontynuowania zakupu usług „kontynuuj zakupy”.
 3. Celem złożenia przez użytkownika zamówienia usługi za pośrednictwem serwisu, użytkownik zobowiązany jest do dokonania poniżej wskazanych czynności i podania następujących danych:
  1) wypełnienia odpowiednich pól formularza zamówieniowego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres: ulica/numer domu/ numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  2) zapoznania się z niniejszym regulaminem, co użytkownik potwierdza zaznaczając opcję wyboru znajdującą się pod formularzem zamówienia;
  3) zapoznanie się z Polityką prywatności, co użytkownik potwierdza zaznaczając opcję wyboru znajdującą się pod formularzem zamówienia;
  4) w przypadku posiadania przez użytkownika konta w serwisie, wystarczającym do złożenia zamówienia na wybraną usługę jest zalogowanie się na konto poprzez podanie loginu, adresu-email i hasła.

§12

 1. Dostawca akceptuje następujące metody płatności:
  – płatność z góry przelewem bankowym,
  – płatność przez interfejs internetowy banku (karta płatnicza online),
  – płatność przy odbiorze,
  – płatność poprzez program lojalnościowy (Benefit Plus).
 2. Dostawca wysyła zestaw dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty przez klienta.

 3. Danych do faktury nie można zmienić wstecznie po wysłaniu zamówienia.

§13 Warunki dostawy

 1. Dostawca zapewnia następujące metody dostawy zestawów:
  – wysyłka pocztą na adres klienta,
  – wysyłka kurierem na adres klienta,
  – wysyłka za pośrednictwem innego dostawcy,
  – lub w inny odpowiedni sposób.
 2. Dostawca prześle klientowi zestaw do pobierania wymazów w ciągu pięciu dni roboczych od zapłaty całej kwoty. W przypadku działania siły wyższej lub awarii systemu informatycznego ZGS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zestawu.

 3. Po otrzymaniu zestawu klient zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy oraz załączoną instrukcją.

 4. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia klientowi dokumentu zawierającego zinterpretowane dane genetyczne w ciągu 10 tygodni od otrzymania prawidłowo przygotowanego zestawu, w sposób wskazany powyżej w punkcie „Opis usługi”.

§14 Odstąpienie od umowy

 1. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez dostawcę niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta pełnej kwoty za zamówioną usługę. O ile w niniejszych OWH nie określono inaczej, wyrażając taką zgodę, klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 ustawy nr. 102/2014 Z. z. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem usługodawcy oraz zmieniającej niektóre przepisy prawa, jeżeli usługa jest świadczona na rzecz klienta przez dostawcę w całości.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług prześle dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz nieużywany zestaw z kompletną dokumentacją; zestaw musi być nieuszkodzony, czysty, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w stanie, w jakim klient go otrzymał, i o niezmienionej wartości. W takim przypadku kwota wpłacona za wykonanie usługi zostanie zwrócona klientowi nie później niż 14 dni po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczeniu nieużywanego zestawu. Klient może wysłać odstąpienie od umowy na adres siedziby dostawcy lub na adres e-mail dostawcy podany w nagłówku. W przypadku przesłania odstąpienia od umowy w formie elektronicznej zestaw należy przekazać dostawcy na jego adres do korespondencji w tym samym terminie (14 dni). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku A do niniejszych warunków handlowych.

 3. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa w następujących okolicznościach:

  • po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
  • po użyciu, rozpakowaniu, zagubieniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu zestawu przez klienta w inny sposób;
  • w razie wystąpienia innych okoliczności wykluczających możliwość zwrotu i ponownego wykorzystania zestawu.

§15 Odpowiedzialność za wady

 1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw związanych z nienależytym wykonaniem usług regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostawca odpowiada za brak wad zestawu w momencie odbioru go przez klienta. Nie dotyczy to jednak wad, które w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność zestawu.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dostawcę o widocznych uszkodzeniach i wybrakowaniu zestawu po ewentualnym ich wykryciu przy zachowaniu należytej staranności. Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić dostawcę o ukrytych wadach zestawu po ewentualnym ich wykryciu z należytą starannością, najpóźniej jednak przed wysłaniem zestawu do analizy DNA.
 4. Prawa związane z nienależytym wykonaniem usług przysługują kupującemu zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności przez dostawcę. Klient może również powiadomić dostawcę o uszkodzeniu zestawu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na określony powyżej adres e-mail, w której
  (i) szczegółowo opisuje zgłaszaną wadę,
  (ii) podaje numer zamówienia (lub inne dane identyfikacyjne),
  (iii) podaje swoje dane kontaktowe i dołącza
  (iv) dowody wskazujące na uszkodzenie zestawu (np. fotografie).
  Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tak złożonej reklamacji nie później niż 30 (trzydzieści) dni po jej złożeniu.
 5. W przypadku wystąpienia wady klient ma prawo żądać od dostawcy nieodpłatnego przesłania zastępczego, nieuszkodzonego zestawu lub stosownego rabatu albo ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług.

§16

 1. Zamówienie przez użytkownika wykonania usług określonych w serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie określonej usługi.
 2. Szczegółowe warunki i zasady wykonania poszczególnych usług zostały określone w serwisie.
 3. W terminach wskazanych w serwisie, a jeśli takich terminów nie wskazano to niezwłocznie po zakończeniu wykonania badań ZGS przekaże wyniki badań na adres korespondencyjny lub mailowy wskazany przez użytkownika przy składaniu zamówienia.
 4. Umowa na wykonanie usługi zawarta przez ZGS oraz użytkownika obowiązuje od momentu otrzymania przez ZGS zamówienia na usługę o którym mowa § 10 oraz doprecyzowania szczegółów wykonania zamówienia usługi oraz samej usługi zgodnie z treścią do momentu przesłania do użytkownika przez ZGS wyników badań, przy czym samo bezpośrednie zobowiązanie ZGS do wykonania usługi stanie się wymagalne w momencie spełnienia warunków o których mowa przedmiotowej umowie.

§17

 1. ZGS nie ponosi odpowiedzialność za pobranie materiału do badań genetycznych od poddanych badaniu osób (w szczególności za fakt pobrania próbek od badanych osób).
 2. ZGS w przypadku stwierdzenia niewłaściwego pobrania materiału genetycznego, w szczególności w przypadku wystąpienia kontaminacji materiału (wymieszania materiału) osób badanych z winy klienta lub pobrania materiału w sposób niewłaściwy zobowiązuje klienta do ponownego dostarczenia materiału genetycznego, przy czym koszty ponownego dostarczenia materiału ponosi klient.
 3. W przypadku braku możliwości ponownego dostarczenia materiału genetycznego przez klienta, ZGS przedstawia aktualny otrzymany wynik z laboratorium. W tym przypadku wpłacona kwota za badanie nie ulega zwrotom.
 4. W przypadku pobrania lub przekazywania przez klienta materiału biologicznego należącego do innej osoby niż sam klient, klient w pełni odpowiada za zgodność z prawem pozyskania materiału biologicznego, w szczególności za uzyskanie zgody tej osoby na pobranie i przekazanie materiału biologicznego do badań.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść złożonego zamówienia lub wypełnionej umowy o wykonanie badania.

§18

Warunkiem uzyskania informacji od ZGS na temat usługi jest przedstawienie w trakcie kontaktowania się z ZGS danych wskazanych w zleceniu, w szczególności powołanie się na numer zlecenia.

§19

W celu zachowania ochrony danych osobowych w przypadku testów anonimowych klient powinien oznaczać próbki z materiałem biologicznym w sposób uniemożliwiający identyfikację, choćby pośrednią osób, których materiał biologiczny dotyczy. W przypadku nie spełnienia niniejszego wymogu – wykonanie badań nie będzie możliwe.

§20 Prawo odmowy do wykonania usługi

ZGS ma prawo odmówić wykonania badania:

 1. w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia bezprawnego pozyskania przez klienta materiału do badań, w szczególności bez zgody osoby której dotyczy materiał biologiczny, a także przekazania materiału pochodzącego z nielegalnego źródła lub substancji zabronionej do używania lub rozpowszechniania;
 2. w przypadku braków, błędów, nieprawdziwości w zakresie danych podanych przez klienta;
 3. w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, iż zamówienie zostało złożone wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;
 4. nie uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia należnego ZGS;
 5. w przypadku gdyby wykonanie badania mogłoby stanowić inne naruszenie prawa, w szczególności praw osób trzecich;
 6. w przypadku gdyby wykonanie badania mogłoby stanowić naruszenie standardów i norm, czy też procedur obowiązujących w ZGS.

§21 Reklamacja

 1. W przypadku nieprawidłowo wykonanego badania lub dostarczenia zestawu zawierającego braki, czy też uszkodzenia – użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez klienta do ZGS za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby ZGS.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji ZGS wysyła klientowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania, decyzję wraz z uzasadnieniem o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. W przypadku uwzględnienia reklamacji ZGS odpowiednio prześle nowy zestaw lub ponownie wykona badanie.

§22 Prawa autorskie

 1. Informacje generowane przez serwis www.paterinfo.pl, dostępne w zakładce PATERinfo.pl, oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne na portalu mogą być przez użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 2.  Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi widniejących na stronie www.paterinfo.pl, do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony ZGS, w zakresie określonym przez ZGS w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z ZGS pod adresem wskazanym w Regulaminie.
 3. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§23 Podstawa prawna

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany w celu zapewnienia legalności       funkcjonowania serwisu PATERinfo.pl, w szczególności w zakresie:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,,RODO”),
 •   ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),
 •   ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219),
 •   ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907),
 •   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.102),
 •   ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134).

§24 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu a także usług świadczonych przez ZGS można kierować pod adres e-mail: info@dna-zgs.pl.
 3. ZGS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie i są doręczane użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.