KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

BADANIA GENETYCZNE (ojcostwo i pokrewieństwo/ pokrewieństwo z mikrośladu/ test na zdradę)

Zakład Genetyki Sądowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: ul. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, nr 14, lok. 2, miejsc. JÓZEFÓW, kod 05-420, poczta JÓZEFÓW, kraj POLSKA, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000308323, REGON: 0000308323, NIP: 5321965784, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, telefon: (22) 789 85 06, e-mail: biuro@dna-zgs.pl (dalej również jako: ,,ADO”) jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

W procesie przetwarzania danych powołany zostaje Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Piotr Kuźniar z którym można skontaktować się pod nr tel. (22) 789 85 06 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@dna-zgs.pl

Ponadto informujemy, że:

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. celem przeprowadzenia badania genetycznego mającego ustalić istnienie lub nieistnienie relacji pokrewieństwa pomiędzy uczestnikami badania;

  • art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO* w zw. z przepisami ustawy kodeks cywilny tj. celem skutecznego wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na badanie osoby niepełnoletniej;

  • art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. przeprowadzenia badania genetycznego mającego ustalić istnienie lub nieistnienie relacji pokrewieństwa pomiędzy uczestnikami badania;

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. celem ochrony uzasadnionych interesów ADO w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową oraz wykazania spełnienia obowiązków ADO wynikających z przepisów RODO;

 2. Państwa dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom odbiorców: podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrującym ADO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych), dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych, dostawcom usług prawnych oraz podmiotom wpierającym ADO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), podmiotom świadczącym ADO usługi lub podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy lub upoważnił do przetwarzania danych;

 3. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez podmioty upoważnione przez ADO lub współpracujące z ADO (np. obsługa prawna lub obsługa księgowa) oraz w razie wystąpienia takiej koniczności uprawnione organy państwowe;

 4. przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, tj. dane zawarte w dokumentach związanych z badaniem przechowywane są przez okres 5 lat zgodnie z treścią akredytacją ADO udzieloną na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, natomiast dane niezbędne do dochodzenia roszczeń przez ADO lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas trwania terminów przedawnienia wskazanych w odpowiednich ustawach;

 5. mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę tj. o art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jedynie wobec danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także o prawo do przenoszenia danych. Wszystkie prawa mogą Państwo wykonać kontaktując się listowie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z ADO lub bezpośrednio z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe podane zostały na początku niniejszej klauzuli);

 6. mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy na usługi świadczone przez ADO;

 8. Państwa dane nie podlegają przetwarzaniu w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu.